Terma & Syarat

Terms & Conditions
  • Semua pelanggan yang menggunakan sistem pembelian dalam talian ini bersetuju dengan segala terma dan syarat, polisi dan prosedur termaktub didalam laman ini dengan rujukan.
  • Semua proses transaksi pembeian dalam Ringgit Malaysia (RM) .
  • Pembelian akan diprses selepas transaksi pembayaran telah diterima.
  • Kami berhak utuk membatalkan sebarang pembelian dalam mana-mana keadaan semasa yang melibatkan ketiadaan produk berkenaan.
  • Tiada perubahan atau pembatalan keatas pembelian dari pelangan yang akan dilayan.
  • Dengan menggnakan Perkhidmatan, anda mewakili dan menjamin bahawa (a) semua maklumat pendaftaran yang anda kemukakan itu tepat dan boleh dipercayai. (b) anda akan mengekalkan ketepatan malumat (termasuk alamat e-mail), (c) penggunaan Perkhidamtan ini anda tidak sesekali melanggar sebarang undang-undang atau peraturan.
  • Apabila anda mendaftar sebagai ahli, anda juga akan diminta untuk memilih kata laluan, Anda bertanggungjawab penuh untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut. Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan maklumat akaun antaranya seperti kata nama dan kata laluan kepada ahli lain atau pihak ketiga. Anda bersetuju untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan dengan segera jika anda mengesyaki pengunaan akaun anda tanpa kebenaran keatas kata nama dan kata laluan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untk sebarang penggunaan keatas akaun anda.
  • Kami boleh menamatkan penyediaan Laman Sesawang atau Perkhidmatan atau menyekat akses anda kepada mereka tanpa apa-apa notis terlebih dahulu kepada anda di mana (dengan cara contoh dan tanpa had): (a) terdapat perubahan peraturan atau undang-undang menghadkan keupayaan kami untuk menyediakan Laman Sesawang atau Perkhidmatan, (b) apa-apa kejadian yang di luar kawalan kami menghalang kita daripada terus menyediakan Laman Sesawang atau Perkhidmatan (contohnya, tanpa had, masalah teknikal, masalah kapasiti dan kegagalan komunikasi), atau (c) yang kita angga mengikut budi bicara kami bahawa anda menyalahgunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Laman Sesawang ini.
  • Rabbisyfina Food Industry berhak untuk membuat perubahan kepada terma-terma dan syarat-syarat, polisi dan prosedur tanpa sebarang notis, Pengubahsuaian tersebut hendaklah berkuat kuasa apabila menyiarkan melalui di Laman Sesawang. Terima kasih kerana membeli-belah dengan kami.